Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

25. april 2017.  

Prenosimo putopis našeg saradnika Dragana Bajovića, koji je pod naslovom “Ruske impresije” deo knjige “Zapisi iz gipsa”, knjige koju su ondašnje “Ibarske novosti” objavile 2007. godine; u istoimenom listu putopisi su objavljeni 1993. godine

Tu­po­ljev 154, ru­ski avi­on, a vla­sni­štvo ma­đar­ske kom­pa­ni­je Ma­lev, sa­mo što se odle­pio sa pi­ste bu­dim­pe­štan­skog aero­dro­ma, a pri­vlač­ne ho­ste­se već gu­ra­ju ko­li­ca sa ra­znim đa­ko­ni­ja­ma. Po­le­te­li smo u osam uju­tro po sred­njo­e­vrop­skom vre­me­nu. Vre­me je za do­ru­čak!

Po­sma­tram li­ca oko se­be. Mno­gi su uz­bu­đe­ni. Ja na­ro­či­to. Pr­vi put idem u ze­mlju Rusiju či­je sam pi­sce iš­či­ta­vao go­di­na­ma. I dan-da­nas često po­no­vo či­tam Vojnovičevog Voj­ni­ka Čon­ki­na na­la­ze­ći da je pi­sac bio pot­pu­no u pra­vu ka­da je napustio tu ideološku tvr­đa­vu (SSSR) i eva­ku­i­sao se na ne­što slo­bod­ni­ji Za­pad. Voj­nik Ivan Čon­kin, ne­vin i pri­prost se­ljak, u knji­ga­ma Vla­di­mi­ra Voj­no­vi­ča po­sta­je Ne­pri­ja­telj br. 1 slav­nog So­vjet­skog Sa­ve­za i dru­ga Sta­lji­na lič­no baš onog da­na ka­da je iz­da­ji­ca Hi­tler pre­kr­šio svoj do­go­vor o ne­na­pa­da­nju sa ocem ru­ske na­ci­je i pod­mu­klo na­pao najve­ću ze­mlju na sve­tu. Od vre­me­na rad­nje ovih ro­ma­na pro­šlo je vi­še od po­la ve­ka, a Vojnoviče­ve knjige su i danas ak­tu­el­ne, bar na pro­sto­ri­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je.

Pri­zna­jem, bu­du­ći da sam, kao i mno­gi pri­pad­ni­ci mog na­ro­da, pri­lič­no za­tro­van komenta­ri­ma na­še na­ci­o­nal­ne te­le­vi­zi­je (RTS), stra­hu­jem od pr­vog su­sre­ta sa Ru­si­jom. Da li to, mo­žda, pu­tu­jem u ne­pri­ja­telj­sku ze­mlju? Da me, mo­žda, ne­ko ta­mo, sa­mo za­to što sam Sr­bin, ne napadne? Kroz gla­vu mi pro­la­ze raz­ne mi­sli. Se­tih se ve­li­kog ru­skog pi­sca Alek­san­dra Sol­že­nji­ci­na ko­ji, iako je po­zvan sa naj­vi­šeg ni­voa da se iz Ame­ri­ke vra­ti u Ru­si­ju, svoj po­vra­tak već go­di­na­ma od­la­že. A ja idem do­bro­volj­no!

No, avi­on je ne­u­mo­ljiv. I da­lje le­ti... Na ma­đar­skom, ru­skom i en­gle­skom pre­ko raz­gla­sa do na­ših za­gluh­nu­tih uši­ju sti­že in­for­ma­ci­ja: Sle­će­mo na aero­drom Še­re­me­tje­vo 1 u Mo­skvi. Tem­pe­ra­tu­ra je plus dva ste­pe­na (27. mart)... Po­de­si­te svo­je ča­sov­ni­ke. U Moskvi je sa­da 12 ča­so­va...

Da­kle, evo me na ru­skom tlu. Še­re­me­tje­vo 1, me­đu­na­rod­ni aero­drom se­ve­rois­toč­no od cen­tra ru­skog me­ga­lo­po­li­sa, pre­pun avi­o­na ko­ji sle­ću, uz­le­ću ili su već prizemljeni, ne uli­va mi ne­ko na­ro­či­to po­ve­re­nje. Mo­žda i zbog to­ga što sam po­le­teo sa ste­ril­no či­stog i mo­der­nog budimpeštan­skog aero­dro­ma. Ov­de je kao na ne­koj auto­bu­skoj sta­ni­ci u našoj pro­vin­ci­ji. Mno­go sve­ta se vr­zma mu­če­ći se sa svo­jim prtljagom, na iz­la­zu vas čekaju sum­nji­vi tak­si­sti sa vr­lo lo­šim auto­mo­bi­li­ma ko­ji će vas, ako ne zna­te da se cenjka­te, opljač­ka­ti, hi­gi­je­na ni­je na za­vid­nom ni­vou... Ali, od­mah ću se, na pri­me­ru jedne pro­sja­ki­nje i na pri­me­ri­ma ko­je sam već na­veo, uve­ri­ti da su Ru­si na­ša bra­ća. To je, zapravo, slo­ven­ska du­ša! Pro­sja­ki­nja će me mo­li­ti da joj dam ne­ko­li­ko sto­ti­na rubalja. Raz­u­mem je, ali ne znam da joj ob­ja­snim da ni ja nemam ni jed­nu je­di­nu ru­blju. Ta­man sam se ne­po­sred­no pre to­ga ne­ka­ko pro­vu­kao kroz pa­so­šku kon­tro­lu. Mla­di slu­žbe­nik je du­go razgledao moj pa­soš, on­da je či­tao ne­ka­kav dug spi­sak ime­na ra­znih ve­ro­vat­no sum­nji­vih ti­po­va, upo­re­đi­vao mo­je sa ime­ni­ma iz tog spi­ska i na kraju mi, bez re­či, uti­snuv­ši pe­čat, vra­tio pa­soš. Mo­ji pri­ja­te­lji su na dru­gim ula­zi­ma iz va­zdu­ha srećni­je pro­šli: već su bi­li u Ru­si­ji i nestrplji­vo me če­ka­li na dru­goj, ru­skoj stra­ni. Prosja­ki­nja nas je za to vre­me već vre­ba­la zna­ju­ći da smo do­le­te­li iz be­log sve­ta, dakle da ima­mo pa­ra. U na­ruč­ju joj je bi­lo jed­no de­ten­ce. Pu­tu­je, ka­že, u LJvov (Ukra­ji­na), a do LJvo­va (bli­zu polj­ske gra­ni­ce) ipak je naj­u­put­ni­je pu­to­va­ti avionom. Pa­re su joj potreb­ne za kar­tu. Moj pri­ja­telj Hra­ne će tom pri­li­kom na­pra­vi­ti i je­dan ma­li ver­ski is­pad sumnjiče­ći““ ubo­gu že­nu da ni­je pravoslavne ve­re. Da bi do­ka­za­la da je pra­vo­slav­ka, pre­kr­sti­la se baš ona­ko ka­ko se i mi kr­sti­mo. On­da je do­bi­la ne­ko­li­ko sto­ti­na ru­ba­lja... Da, u najvećoj ze­mlji na sve­tu i pro­sja­ci pu­tu­ju avi­o­nom!

U Free shop-u na aero­dro­mu, uz još ne­ke ne­bit­ne sit­ni­ce, ku­pu­je­mo fla­šu ka­nad­skog viski­ja od 1,75 li­ta­ra! Vod­ke će nam iona­ko bi­ti pre­ko gla­ve. A sad u tak­si! Do Mo­skve, od­no­sno do ho­te­la Bel­grad u cen­tru gra­da, u ko­jem smo na­me­ra­va­li da od­sed­ne­mo, ima ne­kih pe­de­set ­pet ki­lo­me­ta­ra. Udru­že­ni aero­drom­ski tak­si­sti za tu raz­da­lji­nu tra­že 15.000 ru­ba­lja (oko 20 do­la­ra). Za taj se no­vac mo­že ku­pi­ti čak 250 li­ta­ra ben­zi­na. Hrane, me­đu­tim, zna da se do ho­te­la Belgrad mo­že sti­ći i za dvo­stru­ko ni­žu ce­nu. Poči­nju cenj­ka­nja. Na kra­ju se do­go­vo­ri­smo da nas je­dan tak­si­sta pre­ve­ze za 6.000 ruba­lja. Ukr­ca­va­mo se da bi­smo po­sle sa­mo sto­ti­nak me­ta­ra, uz iz­vi­nje­nje, bi­li iz­ba­če­ni iz auto­mo­bi­la. Na­i­me, na sa­mom iz­la­zu sa tak­si sta­ni­ce (ako se to uop­šte mo­že ta­ko na­zva­ti), za­u­sta­vi­će nas je­dan ci­vil, oči­gled­no i sam tak­si­sta, ko­ji će se ne­ko­li­ko mi­nu­ta ras­pra­vlja­ti sa na­šim jef­ti­nim vo­za­čem. Shva­tam da je ovaj naš pre­kr­šio ne­pi­sa­ni kodeks, tj. da sni­ža­va­ju­ći ce­nu, pra­vi nelojal­nu kon­ku­ren­ci­ju svo­jim ko­le­ga­ma. Is­ku­sni Hra­ne se zbog to­ga ne uzru­ja­va mno­go. Iz­la­zi­mo iz ne­u­gled­ne vol­ge, u ko­joj tre­šti američ­ka mu­zi­ka sa ra­di­ja, i po­la­zi­mo pe­ši­ce, ali ne s na­me­rom da i či­ta­vih 55 ki­lo­me­ta­ra pre­pe­ša­či­mo. Čim smo za­ma­kli za ugao sti­gao nas je isti tak­si­sta, po­no­vo se izvinjavao i od­ve­zao do ho­te­la Bel­grad za do­go­vo­re­nih 6.000 ru­ba­lja.

 

                   (… nastaviće se…)

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments