Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

4. maj 2017.

Prenosimo putopis našeg saradnika Dragana Bajovića, koji je pod naslovom “Ruske impresije” deo “Zapisa iz gipsa”, knjige koju su ondašnje “Ibarske novosti” objavile 2007. godine; u istoimenom listu putopisi su objavljeni 1993. godine

Pr­vo što će mi na sa­mom ula­sku u Mo­skvu upa­sti u oči bi­će ogro­man pa­no sa nat­pi­som Aka ban­ka. Ne­što mi je tu po­zna­to, ali me ovo aka zbu­nju­je. I samo što je tak­si mi­nuo po­red pa­noa, ja­sno mi se uka­zu­je grb Bra­će Ka­rić. Ka­ri­ći, me­đu­tim, ni­su je­di­ni Sr­bi ko­ji ši­re bi­znis po Ru­si­ji. Ru­si­ja je sa­da plod­no tlo za mno­ge po­slo­ve, pa bi­zni­sme­ni sa svih stra­na sve­ta ov­de otva­ra­ju svo­ja pred­u­ze­ća.

Naš tak­si ju­ri pre­ma cen­tru Mo­skve. Sve vre­me vo­zi­mo se po­red re­ke Mo­skve, ko­ja, sa svo­jih 360 mo­sto­va u sa­mom gra­du, to­li­ko vi­ju­ga da ima­te uti­sak da se uvu­kla u sva­ki de­lić tog dva­na­e­sto­mi­li­on­skog me­ga­lo­po­li­sa. Da­nas, 27. mart 1993, još uvek je za­le­đe­na, pa su mno­gi ri­bo­lov­ci otvo­ri­li ru­pe u le­du i zabaci­li svo­je udi­ce. Di­vim se nji­ho­voj hra­bro­sti. Tem­pe­ra­tu­ra je ipak iz­nad nu­le, plus dva, sun­ča­no je, led mo­že sva­kog ča­sa da puk­ne. On­da od tak­si­ste sazna­jem da je bi­lo vi­še ta­kvih slu­ča­je­va i da su ne­ki stra­da­li. Kad smo već za­po­de­nu­li raz­go­vor, pi­ta­m ga za ko­ga je na­rod – za Jelj­ci­na ili za opo­zi­ci­ju (ko­mu­ni­ste). Na­rod ho­će da je­de, krat­ko od­go­va­ra. Di­plo­mat­ski od­go­vor? Ili je, mo­žda, na­ro­du za­i­sta sve­jed­no ko je na vla­sti? Dan pre to­ga, sa­zna­ću ka­sni­je iz no­vi­na na en­gle­skom The Mo­scow ti­mes, na Cr­ve­nom tr­gu odr­ža­ne su do ta­da naj­ve­će de­mon­stra­ci­je Jelj­ci­no­vih pri­sta­li­ca. Za to vre­me u Kre­mlju se deša­va­la, ka­ko pi­še taj list, ur­gent­na se­si­ja Kon­gre­sa na­rod­nih de­pu­ta­ta. Ne­ko­li­ko sto­ti­na po­li­ca­ja­ca sta­ja­lo je ra­me uz ra­me na li­ni­ji ko­ja raz­dva­ja ho­tel Ru­si­ja, u ko­jem de­pu­ta­ti ži­ve, od Kre­mlja, a njih još pet sto­ti­na, u sta­nju pri­prav­no­sti, če­ka­lo je u bli­zi­ni Bolj­šoj te­a­tra. Po­ja­vi­li su se i Jelj­ci­no­vi opo­nen­ti, oko 4.000 ko­mu­ni­stič­kih de­mon­stra­na­ta, ko­ji su lju­ti­to pred­ska­zi­va­li gra­đan­ski rat. Re­por­ter po­me­nu­tih no­vi­na na­pra­vio je i ma­lu an­ke­tu sa de­mon­stran­ti­ma. Ta­ko Na­ta­ša Tom­kin, na­uč­ni rad­nik, ka­že: Ne znam ka­ko da se bo­rim, ali sam sprem­na na to. Ko­mu­ni­sti že­le krv. Ako nas obo­re na ze­mlju, mo­ra­mo ne­što da pre­du­zme­mo. Da­lje či­tam da su za su­tra, 28. mart, na Cr­ve­nom tr­gu za­ka­za­ne još ve­će de­mon­stra­ci­je na ko­ji­ma se oče­ku­je naj­ma­nje 100.000 antikomuni­sta.

Tim de­mon­stra­ci­ja­ma, ipak sa pri­stoj­ne uda­lje­no­sti, pri­su­stvo­vao sam i ja. Ni­sam mo­gao da pro­ce­nim da li je bi­lo baš 100.000 lju­di, ali sam bio za­gluh­nut grom­kim uz­vi­ci­ma: Jelj­cin, Jelj­cin...

Sti­goh, da­kle, u Mo­skvu u bur­na vre­me­na, ali ne s na­me­rom da pra­tim sa­mo po­li­tič­ka zbi­va­nja. Vi­še su me za­ni­ma­le obič­ne stva­ri. Sto­ga sam, čim smo na je­dvi­te ja­de us­pe­li da do­bi­je­mo dve so­be u ho­te­lu Zla­tan pr­sten (ra­ni­je Bel­grad 1), oti­šao u obli­žnju uli­cu Ar­bat u ko­joj se od­vi­ja­ju mno­gi za­ni­mlji­vi i uzbudlji­vi do­ga­đa­ji. Ali, pre Ar­ba­ta, da ipak opi­šem na­še mu­ke oko do­bi­ja­nja so­ba u ho­te­lu. Sti­gli smo u ho­tel Bel­grad (ra­ni­je Bel­grad 2) pre­ko pu­ta ko­jeg je isto­vet­na zgra­da po­me­nu­tog Zlat­nog pr­ste­na. Već na sa­mom ula­zu pri­me­ti­ću tro­ji­cu ili, mo­žda, čak i če­tvo­ri­cu uni­for­mi­sa­nih lju­di. Oni nad­gle­da­ju ko ula­zi u ho­tel. Ako ni­ste gost, a kad do­bi­je­te taj sta­tus po­sta­je­te vla­snik spe­ci­jal­ne pro­pu­sni­ce, ne mo­že­te unu­tra. Na re­cep­ci­ji, iz ne­kih raz­lo­ga, ra­di i do de­set službe­ni­ka. Ve­ro­vat­no da jed­ni dru­ge nad­gle­da­ju. Ili su, mo­žda, u ko­mu­ni­stič­kim vre­me­ni­ma za­po­šlja­va­ni u ogrom­nim ko­li­či­na­ma, pa sad ne zna­ju šta će sa pre­ko­broj­ni­ma.

So­ba ima, re­ći će jed­na od re­cep­ci­o­nar­ki, ali ne mo­že­te da ih do­bi­je­te“. Bu­kval­no sam se pre­tvo­rio u znak ču­đe­nja. On­da će mi Hra­ne, moj ru­ski do­ma­ćin, ob­ja­sni­ti da se so­ba mo­ra re­zer­vi­sa­ti bar de­set da­na una­pred da bi ima­li vre­me­na da is­pi­ta­ju ko im do­la­zi, a, ako se to ne ura­di, on­da mo­ra­te da ima­te pre­po­ru­ku ne­kog va­žnog čo­ve­ka.

 „Da ipak, ka­že Hra­ne, sa­če­ka­mo ma­lo. Ubediću je da nam da so­be. Ovo ube­di­ti u stva­ri zna­či pod­mi­ti­ti. Ali, ona je bi­la ne­sa­lo­mi­va. Či­ta­va dva sa­ta smo se tu­da vr­zma­li, bud­no pra­će­ni od stra­ne lju­di iz obez­be­đe­nja. On­da smo sre­li ne­ke Cr­no­gor­ce ko­je Hra­ne po­zna­je i ko­ji ži­ve u Mo­skvi. Ti Cr­no­gor­ci su u ho­te­lu pre­ko pu­ta pre­go­va­ra­li sa oso­bljem jed­no sat vre­me­na i na kra­ju nam obez­be­di­li dve so­be. Eh, ti Cr­no­gor­ci! Svu­da su ga­zde: u Be­o­gra­du, Nju­jor­ku, na Alja­sci, u Mo­skvi... Ne­će­te mi ve­ro­va­ti, ali ipak da za­pi­šem: stran­ci u mo­skov­skim ho­te­li­ma u pro­se­ku pla­ća­ju oko sto do­la­ra na dan (tu je ura­ču­nat i doručak), a u Me­đu­na­rod­nom ho­te­lu ko­ji je na­pra­vio mi­ster Ar­nold Ha­mer, onaj pre ne­ko­li­ko go­di­na pre­mi­nu­li naj­bo­ga­ti­ji Ame­ri­ka­nac ko­ji je fi­nan­si­rao Le­nji­na i nje­go­vu re­vo­lu­ci­ju, jed­na noć u za­i­sta pre­div­no ure­đe­noj so­bi ko­šta čak či­ta­vih tri sto­ti­ne do­la­ra!

A sad, ko­nač­no, na Ar­bat. To je uli­ca po­put uli­ce Kne­za Mi­ha­i­la u Be­o­gra­du s tim što se na nje­nim ploč­ni­ci­ma mo­gu ku­pi­ti raz­ne stva­ri: obu­ća, su­ve­ni­ri, hrana, oba­ve­zna vod­ka, ma­ke­te ra­znih va­žnih bi­ta­ka, me­đu nji­ma i one naj­va­žni­je – Bo­ro­din­ske, pro­pi­sno ove­re­ne blan­ko le­gi­ti­ma­ci­je KGB-a, Le­nji­no­ve biste, sli­ke, po­pr­sja, fi­gu­re, ra­zno or­de­nje, pri­ve­sci, por­cu­lan, po­su­đe...

To što ima mno­go Le­nji­na shva­tio sam kao bla­gi pod­smeh vre­me­nu ko­je je osta­lo iza ba­ću­ški, ali mi ni­ka­ko ni­je bi­lo ja­sno za­što ne­ma i Sta­lji­na. Stran­ci, pogo­to­vo oni sa za­pa­da, ma­sov­no ku­pu­ju ta­kve stva­ri. Na­ro­či­to do­bro idu me­tal­ne pljo­ske za al­ko­hol sa na­le­plje­nim, ta­ko­đe me­tal­nim, li­kom ve­li­kog vo­đe ili ne­kim dru­gim bolj­še­vič­kim zna­kom. Na Ar­ba­tu me­ne je naj­vi­še za­di­vi­lo to što su tu ži­ve­li mno­gi va­žni ru­ski umet­ni­ci. Pu­škin, na pri­mer. Na ku­ća­ma u ko­ji­ma su ži­ve­li oba­ve­zno su pri­čvr­šće­ne ta­ble na ko­ji­ma pi­še :Ov­de je ži­veo.... Valj­da i zbog to­ga, na Ar­ba­tu se naj­vi­še nu­de iko­ne i ori­gi­nal­ne sli­ke ko­je pro­da­ju sa­mi sli­ka­ri i iko­no­pi­sci, da­kle ne pre­pro­dav­ci. Iko­na sv. Ni­ko­le (14x17 cm), na pri­mer, ko­šta 160 do­la­ra. Ima, na­rav­no, i de­set pu­ta jef­ti­ni­jih. Za ovu ko­ja mi je za­pa­la za oko re­ko­še da je isto­rij­ska vred­nost i da to mo­gu da po­tvr­de i cer­ti­fi­ka­tom. Sa­zna­jem da se tu mo­gu na­ći iko­ne iz va­žnih ru­skih iko­no­pi­sač­kih škola: mo­skov­ske, ja­ro­slav­ske, nov­go­rod­ske, tverske...

Još po ne­če­mu je Ar­bat va­žan. Na nje­go­vom po­čet­ku je MID (Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih po­slo­va), sme­šten u ogrom­no kameno zdanje iz Staljinove ere ko­je pod­se­ća na ka­te­dra­lu. Ta­kvih u Mo­skvi ima još šest. Pot­pu­no su iste i iz­gra­di­li su ih ne­mač­ki za­ro­blje­ni­ci po­sle dru­gog svet­skog ra­ta. Po­tom su pu­šte­ni kućama.

Na Ar­ba­tu se, za 500 ru­ba­lja (ne­što vi­še od jed­ne ne­mač­ke mar­ke), mo­že­te fo­to­gra­fi­sa­ti sa Gor­ba­čo­vom i Jelj­ci­nom. Sa­mo, na taj na­čin se iz­la­že­te opasnosti da vam, ka­da fo­to­gra­fi­ju do­ne­se­te ku­ći, ne ve­ru­ju da su Gorbačov i Jeljcin od kar­to­na. Ka­da sam to shva­tio, si­tu­a­ci­ju sa Gor­ba­čo­vom i Jelj­ci­nom po­čeo sam da ob­ja­šnja­vam ova­ko: Oni su pra­vi, ja sam od kar­to­na.

 

                    (nastaviće se)

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments