Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

13. jun 2017.

Prenosimo putopis našeg saradnika Dragana Bajovića, koji je pod naslovom “Ruske impresije” deo “Zapisa iz gipsa”, knjige koju su ondašnje “Ibarske novosti” objavile 2007. godine; u istoimenom listu putopisi su objavljeni 1993. godine

U na­še div­no vre­me, ka­da smo se hva­li­sa­li sjaj­nim stan­dar­dom, sko­ro iz ve­če­ri u ve­če na na­šoj dič­noj te­le­vi­zi­ji gle­da­li smo ka­ko na­rod naš brat­ski ta­mo u Ru­si­ji gla­du­je. Ra­fo­vi pra­zni, re­do­vi is­pred pro­dav­ni­ca bes­kraj­ni, bu­kval­na bit­ka za hra­nu! U po­sled­nje vre­me, za­pra­vo u po­sled­nje dve go­di­ne, ta­kve dokumen­tar­ne snim­ke vi­še ne vi­đa­mo. Sa­da vi­še ne­ma­mo snim­ke gla­di i bez­na­đa iz te na­ma brat­ske i da­le­ke ze­mlje. Po­gre­ši­će onи ko­ji mi­sle da TV Beograd ne­ma pa­ra za sni­ma­te­lje u Ru­si­ji (kon­kret­no u Mo­skvi). Po TV Be­o­grad ta­mo vi­še ne­ma pri­zo­ra gla­di ko­ja sad, nas ov­da­šnje, pri­ti­ska, pa vi­še i nema šta da se sni­ma, kao što se ni ov­de ne sni­ma­ju ki­lo­me­tar­ski re­do­vi za ulje ili mle­ko. Za­to iz Mo­skve slu­ša­mo sa­mo te­le­fon­ske iz­ve­šta­je u ko­ji­ma se uglavnom ve­li­ča ru­ska (ko­mu­ni­stič­ka) opo­zi­ci­ja, a na­pa­da Jelj­cin[1].

Sli­ka Mo­skve da­nas sa­svim je raz­li­či­ta od onog što po­ku­ša­va, pre­ko te­le­fo­na, da nam ob­ja­sni na­ša te­le­vi­zi­ja. Mo­skva je dva­ne­sto­mi­li­on­ski grad. U njoj ima pro­sja­ka, da! ima kri­mi­na­la­ca, da! ima si­ro­ma­šnih, da! Naš dvo­mi­li­on­ski grad Be­o­grad pro­cen­tu­al­no ima vi­še, da upo­tre­bim ve­li­kog ru­skog pi­sca Dostojevskog, ju­ro­di­vih i ubo­gih. Uosta­lom kod nas je rat. Na Že­le­znič­koj sta­ni­ci Be­o­grad, čim si­đe­te sa vo­za, sre­šće vas čo­vek u ma­skir­noj uni­for­mi, dobro na­o­ru­žan, ko­ji će vas pi­ta­ti oda­kle je sti­gao vlak. U Mo­skvi, bar za sa­da, ne­ma tih po­kret­nih žbu­no­va.

Mo­sko­vlja­ni, u pro­se­ku, sa­da bo­lje ži­ve od Be­o­gra­đa­na. Sta­ti­stič­ki po­da­ci va­zda su bi­li kao onaj vic sa me­som i ku­pu­som (s tim što je kod nas i jed­no i dru­go pre­sku­po). Ipak, mo­ram da se po­zo­vem na te po­dat­ke: je­dan hleb u Ru­si­ji ko­šta 25 ru­ba­lja! Znak uz­vi­ka je ov­de za­to što se kod nas za jed­nu ne­mač­ku marku (ah, ta pro­kle­ta iz­daj­nič­ka mo­ne­ta!) mo­gu  ku­pi­ti u naj­bo­ljem slu­ča­ju tri hle­ba. U Ru­si­ji, za isti no­vac, mo­že­te da ku­pi­te sko­ro 18 hle­bo­va. I, dru­go, na­ma, i svi­ma, li­tar vr­lo bit­nog ben­zi­na ta­mo ko­šta 56 ru­ba­lja, što zna­či da za jed­nu mar­ku mo­že­te ku­pi­ti 7,6 li­ta­ra te dra­go­ce­ne teč­no­sti. Kod nas je­dva da za tu sumu do­bi­ja­te 300 mi­li­li­ta­ra, ako uop­šte ne­gde i na­đe­te ben­zin.

Na­rav­no, či­ta­lac će se od­mah za­pi­ta­ti ko­li­ko to Mo­sko­vlja­ni za­ra­đu­ju. Opet sta­ti­stič­ki po­da­ci: u pro­se­ku 35 ma­ra­ka (u mar­tu 1993). O ce­na­ma je iz­li­šno govori­ti. Mo­žda tre­ba sa­mo na­po­me­nu­ti da su mo­skov­ske pro­dav­ni­ce (u ko­ji­ma, re­ci­mo, mo­že­te da ku­pi­te sa­svim pristojan to­pao zim­ski ka­put za 7.000 ruba­lja) pre­pu­ne. Na ši­ro­kim uli­ca­ma, pro­stra­nim pro­spek­ti­ma i bu­le­va­ri­ma re­ke auto­mo­bi­la. Auto­mo­bi­li su uglav­nom u lo­šem sta­nju, ve­li­ki su po­tro­ša­či (volge, la­de, mo­skvi­či), ali idu. Na tro­to­a­ri­ma mo­re lju­di, što pro­la­zni­ka, što onih ko­ji ne­što pro­da­ju. Na ula­zi­ma u me­tro si­lan svet ko­ji pro­da­je svo­je kuć­ne ljubim­ce – pse ra­znih ra­sa. Si­ro­ma­šan svet u Mo­skvi pro­da­je i već no­še­ne odev­ne pred­me­te i to sa­mo u jednom primerku. Od­lu­či­te da vam vi­še ni­je potrebna suk­nja, šu­ba­ra, jak­na... On­da to le­po iz­ne­se­te na uli­cu i po­nu­di­te na pro­da­ju. Grad je sa­da otvo­ren, mo­žda i pre­vi­še. Ono što se ne­će do­pa­sti Srbinu, pro­da­će se Ame­ri­kan­cu. Jed­na pre­le­pa de­voj­ka na Cr­ve­nom tr­gu, dok sam se vr­zmao oko cr­kve sv. Va­si­li­ja Bla­že­nog, pri­šla mi je, ski­nu­la sa mo­je zbu­nje­ne gla­ve ka­pu mar­ke si­vi dom i sta­vi­la na istu šu­ba­ru. On­da je po­be­do­no­sno po­če­la da se di­vi mom no­vom iz­gle­du. Shva­tio sam da bi, po nje­nom mi­šlje­nju, bi­lo glu­po vra­ti­ti se iz Ru­si­je bez šu­ba­re. Ipak, mo­rao sam da joj se iz­vi­nim.

Na tr­gu Lu­bjan­ka, gde je i moćna zgra­da zlo­gla­snog KGB-a, u ogrom­noj rob­noj ku­ći Deč­ji svet mo­že­te da ku­pi­te stra­ni auto­mo­bil. Mer­ce­des 600 ko­šta 120.000 do­la­ra, mer­ce­des 190 ne­kih 30.000 do­la­ra. Ima tu i bmw-a, vol­voa, sa­boa, ame­rič­kih ka­di­la­ka.

Pri­me­tio sam da Mo­sko­vlja­ni pu­še uglav­nom stra­ne ci­ga­re­te: marl­bo­ro, kent, ha-be... One ko­šta­ju u pro­se­ku 400 ru­ba­lja (ne­pu­nu ne­mač­ku mar­ku). Ru­ske ciga­re­te mo­že­te na­ba­vi­ti i za sa­mo 40 ru­ba­lja.

Iz pri­stoj­no­sti, do sa­da ni­sam pi­sao o Ru­ski­nja­ma. Ru­ski­nje su, od­mah po­sle na­ših, naj­lep­še že­ne na sve­tu. U to­ta­li­tar­nom re­ži­mu, ne­ma­ju­ći prak­tič­no od čega da ži­ve, one su se, če­sto uz zna­nje nji­ho­vih mu­že­va, la­ko po­da­va­le dru­gim mu­škar­ci­ma. Mi­slim da je ta na­vi­ka, tu i ta­mo, još uvek na sna­zi. A baš su le­pe!

Već sam po­me­nuo da u Ru­si­ji pri­vat­ni bi­znis cve­ta. Za kraj ovog de­la, pre­ne­ću tri pi­ta­nja i to­li­ko od­go­vo­ra. Pi­ta­nja su upu­će­na Na­ta­ši Vol­nov, vla­sni­ci eksport­ne fir­me Re­zon u Mo­skvi.

Sa­da je u Ru­si­ji sve vi­še stra­na­ca. Šta vam omo­gu­ću­je taj pre­bra­žaj? Imam uti­sak da se sa­da mo­že mno­go vi­še za­ra­di­ti.

U pra­vu ste! Ja, lič­no, na­sto­jim da to is­ko­ri­stim. Ra­dim po­šte­no i mar­lji­vo za svo­je i do­bro mo­je po­ro­di­ce i dr­ža­ve. Sa­da ima mno­go vi­še slo­bo­de i mo­guć­no­sti za pri­vat­nu ini­ci­ja­ti­vu.

U SSSR va­še pla­te bi­le su dva do tri do­la­ra?

Krat­ko od­go­va­ram: rad­ni­ci ko­ji ra­de kod me­ne, u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, gde su ra­ni­je ra­di­li, ima­li su pla­te po 12.000 ru­ba­lja. Za fe­bru­ar ove go­di­ne kod me­ne su do­bi­li po 39.000 ru­ba­lja.

To je vi­še od 50 do­la­ra?

Da. Ali, ni­su sa­mo pla­te u pi­ta­nju. Oni ov­de ima­ju vi­še slo­bo­de, sa­mo­i­ni­ci­ja­ti­ve, mo­gu da pred­la­žu, da da­ju in­struk­ci­je ko­je su va­žne za rad fir­me

Ta­ko go­vo­ri Na­ta­ša Vol­nov. Ru­si, na­rav­no, za tru­li za­pad i da­lje osta­ju si­ro­ma­šni. A bi­ti od nas bo­ga­ti­ji ni­je ni­ka­kva ve­šti­na.

 

 [1] Šest go­di­na ka­sni­je, ka­da je NA­TO bom­bar­do­vao SRJ,  Ru­si­ja je bi­la je­dan od važi­jih fak­to­ra ko­ji su uti­ca­li na raz­voj do­gađa­ja. Jelj­cin je i ta­da bio pred­sed­nik Ru­si­je. Po­zna­to je da ni­je bio baš bla­gon­klon pre­ma Mi­lo­še­vi­ću. Mož`da i zbog Mi­loše­vi­će­vih „ob­jek­tiv­nih“ no­vi­na­ra.

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments