Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

11. oktobar 2020.

Većina pacijenata ne zna kome može da se obrati za pomoć kada smatra da su njihova prava povređena, a većina - ni da postoji savetnik pacijenata

            Sredinom devedesetih godina vodila sam na Televiziji Kraljevo emisiju o zdravstvu "Korak do zdravlja". Ostala mi je u lepoj uspomeni, a izgleda i gledaocima, jer mi je stariji Kraljevčani i lekari i danas pominju. Ipak, sve ove godine pamtim i jedno razočaranje.

U razgovoru tokom pripreme za emisiju jedan lekar mi je ispričao priču o bračnom paru iz Kraljeva koji nije mogao da ima dece, pa... niz intimnih detalja iz života tih ljudi. Onda mi je rekao i njihova imena i prezime! Rekla sam da ih ne poznajem. Bilo mi je vrlo neprijatno, nisam želela da znam takve nečije tajne. Lekar je onda objašnjavao gde ko od supružnika radi, uz čuveno "Ma, mora da ih znaš!". Opet sam rekla da ih ne znam. Nastavio je da iznosi još podataka uporan da mi objasni ko su... Bila sam zgranuta. U meni je vrištalo: "Aman, čoveče, uopšte ne želim da znam ko su ti ljudi! S kojim pravom ideš okolo i trtljaš o njihovom intimnom životu?!"

Ali nisam tako doktoru odbrusila na ovo skandalozno kršenje etičke i pravne obaveze lekara da čuva tajnu. Bila sam mlada... Ipak, da li je samo to? Da nisam možda oćutala zbog onog "ćuti, nikad ne znaš kad će ti taj doktor zatrebati..."?!

Nepoznavanje zakonskih prava pacijenata i ova rečenica koja svima nama čuči negde u glavi, glavni su razlozi što većina pacijenata ili ne zna da su povređena njihova prava, ili na tu povredu ne reaguje. Iako je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja donet još 2010. godine, a Zakon o zaštiti prava pacijenata 2013. godine.

Sa ovim ocenama saglasna je i savetnica za zaštitu prava pacijenata u Gradskoj upravi grada Kraljeva Mirjana Slović, diplomirana pravnica. Institucija savetnika pacijenata zakonska je obaveza lokalnih samouprava od pre sedam godina.

- Mislim da građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima u zdravstvenoj zaštiti. Takođe, većina pacijenata ne zna kome može da se obrati za pomoć kada smatra da su njihova prava povređena, a većina ni da postoji savetnik pacijenata. Iako u skoro svakoj čekaonici postoji veliki plakat na kome piše moje ime, adresa, broj kancelarije, čak i broj mobilnog telefona - kaže za portal "Krug" Mirjana Slović.

O tome najbolje svedoči podatak da su tokom 2018. godine (to je poslednji izveštaj savetnika koji je usvojila Skupština Kraljeva, prošlogodišnji još nije došao na red) podneta samo dva (!) pravno validna prigovora. Jedan se odnosio na pravo na informaciju o zdravstvenom stanju, a drugi na dostupnost zdravstvene zaštite i kvalitet pruženih usluga. Ipak, to ne znači da nema i drugih aktivnosti, gotovo svakodnevno, kaže Mirjana Slović:

- Savetnik pacijenata je nadležan za dve grupe aktivnosti. Jedno je postupanje po prigovorima, a drugo je davanje saveta i informacija o pravima pacijenata, a u pojedinim situacijama to ide do posredovanja između pacijenata i zdravstvene ustanove, određene službe, ili lekara. U okviru te nadležnosti 2018. godine smo imali više od 270 aktivnosti. To je važna oblast delovanja, jer nekom rešimo problem, ali ujedno i prevaziđemo jaz koji je nekada i nenamerno nastao između pacijenta i nekog lekara ili zdravstvene ustanove. Imam odličnu saradnju sa doktorima, kao i sa glavnim sestrama u Domu zdravlja i Opštoj bolnici, ali i u ostalim službama.

Mirjana Slović kaže da pravno validnih prigovora ima malo, a mnogo više onih sa formalnim nedostacima: nepotpuni, nerazumljivi, bez potpisa... Kad se pacijentima ukaže da bi trebalo da isprave ili dopune prigovor, često odustanu. Poneko i želi da ostane anoniman, ali zakon ne daje tu mogućnost. Inače, prigovor je moguće podneti pismeno, usmeno tako što se napravi zapisnik koji pacijent potpiše, a može i mejlom, ali sa skeniranim potpisom podnosioca prigovora.

- Mnogi se plaše da imenom i prezimenom prijave povredu nekog svog prava, jer se boje kako će posle biti tretirani od nekog lekara ili sestre. Neki odustanu kad čuju da kao savetnik pacijenata nemam mogućnost nikoga da kaznim, već da zdravstvenim ustanovama ukazujem na greške ako je prigovor opravdan i da tražim izjašnjenje od direktora. Smatram da bi instituciju savetnika pacijenata, kao i generalno prava koja imaju pacijenti, trebalo više promovisati da bi građani znali da ih koriste. Često je dovoljno da pacijent u spornoj situaciji pokaže da poznaje svoja prava i da se na njih pozove, pa da reši svoj problem na licu mesta. Ipak, želim da istaknem da ni pacijenti nisu uvek u pravu, kao i da i oni po zakonu imaju svoje dužnosti. 

Među najugroženije Mirjana Slović ubraja starije ljude koji uz sebe nemaju mlađe srodnike. Ocenjuje da je za njih nekada veoma teško da uopšte prolaze kroz sistem zdravstva, da shvate procedure.

Savetnica pacijenata radi u zgradi Gradske uprave, treći sprat kancelarija 307A, a broj telefona je 064-64-78-115.

Prava pacijenata

 U nastavku teksta sledi sažetak 19 prava pacijenata koje propisuje zakon, kao i karakteristične situacije koje reguliše Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

1. Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

Imate pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.

            Mirjana Slović kaže da to između ostalog znači da se zdravstvena usluga mora pružiti tokom istaknutog radnog vremena: "Imala sam slučaj da je pacijentu koji je u 18,30h otišao kod stomatologa rečeno da nemaju više sterilnih instrumenata, a kraj radnog vremena nije bio ni blizu".

2. Pravo na informacije

Imate pravo na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, o zdravstvenoj službi, na informacije koje su na osnovu naučnih istraživanja i tehnoloških inovacija dostupne, i na informacije o pravima iz zdravstvenog osiguranja.

Član 7. Zakona precizira da imate pravo da znate ime i prezime zdravstvenog radnika sa kojim dolazite u kontakt tokom lečenja i koji je njegov status, tj. da li je je lekar, medicinski tehničar/ka ili zdravstveni saradnik.

3. Pravo na preventivne mere

4. Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

5. Pravo na bezbednost pacijenta

6. Pravo na obaveštenje

Pre nego što pristanete ili odbijete neku medicinsku meru, imate pravo na  obaveštenje koje obuhvata: 1) dijagnozu i prognozu bolesti; 2) kratak opis, cilj i korist od predložene mere, vreme trajanja i moguće posledice preduzimanja, odnosno nepreduzimanja; 3) vrstu i verovatnoću mogućih rizika, bolne i druge posledice; 4) alternativne metode lečenja; 5) moguće promene stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i moguće nužne promene u načinu života; 6) dejstvo lekova i moguće sporedne posledice.

Ova obaveštenja se moraju dati pacijentu i bez njegovog traženja, na razumljiv način. Ako zdravstveni radnik proceni da pacijent, iz bilo kog razloga, ne razume obaveštenje, ono se može dati članu uže porodice.

7. Pravo na slobodan izbor

Odnosi se na izbor lekara, stomatologa i predložene medicinske mere, a može vam posebno biti interesantan član 27 Pravilnika: "Izabrani lekar, dužan je da primi sva osigurana lica koja su ga izabrala."

8. Pravo na drugo stručno mišljenje

Imate pravo da od doktora koji nije učestvovao u vašem lečenju, zatražite stručno mišljenje o svom zdravlju. Ovo pravo ostvarujete na lični zahtev.

9. Pravo na privatnost i poverljivost

O tome smo govorili na početku tekstu, a ovde dodajmo da pacijent može da odbije da pregledu osim zdravstvenih radnika i saradnika, prisustvuju studenti medicine ili učenici srednje medicinske škole.

10. Pravo na pristanak

Pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. Ovo pravo regiliše više članova zakona, pa vam preporučujemo pričitate.

11. Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju

Pacijent ima pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju, i to već od 15 godine života.

12. Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta

Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom. I ovoj problematici posvećeno je više članova zakona.

13. Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju

14. Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Dete do 15. godine ima pravo da u bolnici bude smešteno sa jednim od roditelja, uvek kada je to moguće.

15. Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu

Imate pravo da na sopstvenu odgovornost napustite stacionarnu zdravstvenu ustanovu, osim u slučajevima propisanim posebnim zakonom. O nameri napuštanja dužni ste da date pisanu izjavu.

16. Pravo na olakšavanje patnji i bola

Pacijent ima pravo na najviši nivo olakšavanja patnje i bola, saglasno opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim principima, što podrazumeva terapiju bola i humano palijativno zbrinjavanje, ali ne i eutanaziju!

17. Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

U praksi to znači da ako medicinska mera ne može da se pruži odmah, onda imate pravo da pregled i dijagnostika budu zakazani u roku od 30 dana (osim za preglede za koje je propisana lista čekanja).

Ako vam ne zakažu pregled u roku od mesec dana, zdravstvena ustanova je dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda, ili da vam izda pisanu potvrdu sa razlozima zbog kojih niste primljeni. Potvrdu potpisuje direktor ili lice koje ovlasti.

Kada dobijete ovakvu potvrdu, možete ići u privatnu praksu, na pregled ili dijagnostiku, i da taj trošak refundirate.

- Zdravstvene ustanove retko izdaju ovakve potvrde. Iskustvo pokazuje da najčešće bude dovoljno da se  pacijent pozove na ovo svoje pravo i onda se uglavnom nađe termin u roku do 30 dana - kaže Mirjana Slović.

18. Pravo na prigovor

Prigovor možete podneti zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.

19. Pravo na naknadu štete

Odnosi se na štetu pričinjenu greškom zdravstvenih radnika.

Dužnosti pacijenata          

Svako pravo povlači i dužnost i odgovornost. Tako ovaj zakon propisuje i obaveze pacijenata, doduše znatno osukdnije nego prava:

1. Odgovornost pacijenta za lično zdravlje, što znači da je dužan da:

- Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja

- U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju

- Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika

2. Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata

3. Odgovornost pacijenta prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima:

Kao pacijenti, dužni smo da se prema zdravstvenom radniku odnosimo sa poštovanjem i uvažavanjem. Zabranjeno je da ih ometamo pri pružanju zdravstvene zaštite.

Onome ko se ne pridržava svih ovih obaveza, lekar ili njegov saradnik, posle prethodnog upozorenja, može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. O svemu tome je dužan da pismeno obavesti direktora ustanove, kao i da u medicinsku dokumentaciju pacijenta unese razloge za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite.

Na kraju naglašavamo da je ovo samo sažetak zakona, pa vam preporučujemo da iščitate Zakon o pravima pacijenata, koji je kratak i jasan, i nešto duži, ali precizniji Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Ponekad se čini da je za neku državu i narod možda i manja bruka da nemaju ozakonjene neke nove civilizacijske tekovine, nego da ih imaju, a ne koriste.

             Radmila Vesković

 

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

1 Comments

  • Gost - Nena

    Gost - Nena

    Sa prethodnim zaštitnikom prava pacijenata, Gospodinom Petrovićem, nisam uspela da ostvarim pravo na specijalistički pregled u roku od 30 dana, iako smo komunicirali mailom i pod punim imenom i prezimenom. Prepiska se svela na to što mi je slao izvode iz zakona i ništa više, tako da sam od toga digla ruke. Tako i sada, što bi pesma rekla "teoretski, ljubav lepo zvuči, malkice je drukčije u praksi". Iz iskustava drugih pacijenata, mislim da se tu ništa nije promenilo. Sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru, uz ogradu da ću se i sama obratiti zaštitnici, pa ću vas obavestiti ako nisam bila u pravu.
    • Ime: Nena